Mladinski svet Velenje

Kdo je kdo

PREDSEDNICA: Barbara Kelher

PODPREDSEDNIK: Blaž Mošmondor

TAJNICA: Veronika Tepež

Zbor MSV

Zbor je najvišji organ MSV. Zbor MSV je pristojen za:

 • sprejem, spremembe ali dopolnila dopolnila statuta MSV ali drugih splošnih aktov;
 • sprejem usmeritev dela, letnega načrta dela in poročila o delu;
 • sprejem finančnega načrta in zaključnega računa;
 • določanje višine članarine v MSV;
 • odločanje o članstvu MSV in drugih združenjih doma in v tujini;
 • sprejem ali izključitev članic MSV;
 • opravljanje drugih nalog v skladu s statutom in drugimi akti MSV;
 • imenovanje članov oziroma članic izvršnega odbora MSV;
 • so-ustanavljanje drugih pravnih oseb v skladu s svojimi cilji in usmeritvami dela;
 • izvolitev ali razrešitev:
  1. predsednika oziroma predsednice MSV;
  2. podpredsednika oziroma podpredsednice MSV;
  3. članic oziroma članov ter predsednika oziroma predsednice nadzornega odbora MSV;
  4. tajnika oziroma tajnice MSV
  5. članov in članic nadzornega odbora MSV;
  6. članov in članic izvršnega odbora MSV.
  7. disciplinska komisija.

Zbor MSV je sestavljen iz članov s pravico glasovanja (dva predstavnika organizacije – polnopravne članice MSV, predsednica MSV v primeru enakega rezultata glasov v posameznem glasovanju) in iz članov brez pravice glasovanja (člani nadzornega odbora MSV in predsednik MSV, če niso prisotni kot predstavniki oziroma predstavnice članic MSV; en predstavnik organizacije – pridružene članice MSV).

ZBOR MSV sestavljajo

Aleksander Škorić in Žiga Gregorin (RJZ), Polona Krenker in Amadej Šuperger (RLG), Žiga Kočevar in Janž Krofel (ŠŠK), Nejc Špegel in Polh Miha (SKEI mladi - Velenje), Urban Špital in Martina Dominković (Steg Velenje 1), Barbara Kelher (predsednica) in Josip Križnič (COGO), Maja Sevčnikar (MZPM), Aljaž Sedovnik in Klemen Umbreht (DPM Vinska Gora), Špela Gajšak (Leo klub Velenje), Sašo Simić in Urša Verdev (Železni aktivizem), Nela Halilović in Klavdija Videmšek (MO TZ Velenje).

IZVRŠNI ODBOR

Izvršni odbor MSV je najvišji organ med dvema sejama zbora MSV in v njegovem imenu opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja letni načrt dela in poročilo o delu MSV;
 • pripravlja in izvaja aktivnosti MSV v skladu z letnim programom dela;
 • pripravlja predlog finančnega načrta in zaključnega računa MSV in izvaja finančni načrt;
 • obravnava tekoče matrialno in finančno stanje MSV;
 • imenuje in razrešuje predstavnike oziroma predstavnice MSV v stalnih telesih izven MSV;
 • imenuje nadomestne nosilce oziroma nosilke funkcij v zboru MSV;
 • ustanavlja delovna telesa za poglobljeno delo na posameznem področju in za izvajanje posameznih projektov ter usklajuje njihovo delo;
 • opravlja druge naloge v skladu s statutom in letnim programom dela.

Izvršni odbor MSV je sestavljen iz članov, ki imajo pravico do glasovanja (en predstavnik vsake organizacije – polnopravne članice MSV, predsednica, podpredsednik, tajnica) in članov brez pravice glasovanja (en predstavnik vse organizacije - pridružene članice MSV).

Člani IO MSV so

Aleksander Škorić (RJZ), Amadej Šuperger (RLG), Janž Krofel (ŠŠK), Nejc Špegel (SKEI mladi - Velenje), Urban Špital (Steg Velenje 1), Nina Cvirn (KUD Koncentrat) in Josip Križnič (COGO), Maja Sevčnikar (MZPM), Nela Halilović (MO TZ Velenje), Daša Bosilj (Leo klub Velenje), Sašo Simić (Železni aktivizem), Katja Pogorelc (PDK Velenje), Lovro Zupanc (DUŠA), Aljaž Sedovnik (DPM Vinska Gora).

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor MSV opravlja nadzor nad delom vseh organov MSV. NO MSV preverja pravilnost finančnega in materialnega poslovanja MSV v skladu s statutom in drugimi akti MSV ter skrbi za ustrezne načine nadzora nad razpolaganjem s finančnimi sredstvi MSV. Nadzorni odbor MSV poroča o svojih ugotovitvah zboru MSV.
Nadzorni odbor MSV sestavljajo: Klemen Umbreht (DPM Vinska Gora), Matija Vovk (COGO), Žiga Kočevar (ŠŠK).