Aktualno

RAZPIS ZA SPREJEM V ČLANSTVO MLADINSKEGA SVETA VELENJE

V soboto, 21. februarja 2015, ob 16. uri, bo v prostorih Regionalnega multimedijskega centra Kunigunda – Trg mladosti 7, Velenje –  stavba Gaudeamus v Šolskem centru Velenje, vhod s strani, potekal volilni zbor Mladinskega sveta Velenje.

Organizacije, ki želijo pridobiti članstvo v MSV, morajo izvršilnemu odboru MSV predložiti prošnjo za sprejem v članstvo najmanj 8 dni pred dnevom seje zbora MSV.

Prošnji za sprejem v članstvo mora biti priloženo:

  • kopija statuta ali splošnih pravil delovanja organizacije;
  • kopija programa ali usmeritev delovanja;
  • pisna izjava o številu celotnega članstva, članstva do 29 let ter število članov vodstva in število članov vodstva v starosti od 15. do          dopolnjenega 29. leta;
  • pisna izjava, da organizacija pri svojem delovanju spoštuje Evropsko listino o človekovih pravicah;
  • pisna izjava, da organizacija sprejema in bo spoštovala statut MSV;
  • pisna izjava, da organizacija izpolnjuje vse pogoje opredeljene v ostalih členih statuta.

O prošnji za sprejem v članstvo odloča zbor MSV z javnim glasovanjem in sicer na podlagi predložene prošnje in priloženih dokumentov ter mnenja izvršilnega odbora MSV. Za sprejem v v članstvo je potrebna navadna večina prisotnih na seji zbora.

Zbor MSV si pridržuje pravico, da zavrne prošnjo, če na seji ni prisoten predstavnik organizacije kandidatke za članstvo.

Potrebne dokumente pošljite najkasneje do 14. februarja 2015 na naslov: Mladinski svet Velenje, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje s pripisom »Prošnja za sprejem v članstvo MSV«.