Aktualno

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MAJHNIH PROJEKTOV ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE SAVINJSKE REGIJE

Inštitut IP@K iz Velenja je objavil razpis za nevladne organizacije za mlajhne projekte, ki bodo sofinancirani v višini od 200,00 EUR do 600,00 EUR.

Skupna višina sredstev sofinanciranja znaša 3.000,00 EUR.

Predmet razpisa:

Predmet javnega razpisa so majhni projekti nevladnih organizacij(društva, zavodi, ustanove, klubi in druge nevladne organizacije) v Savinjski statistični regiji, ki prispevajo k razvoju  delovanja nevladnih organizacij. Projekti morajo biti izvedeni do konca leta 2014.

Vsebina, način in rok oddaje prijav:

Prijava mora zajemati:
-     izpolnjen prijavni obrazec (vsak obrazec mora vsebovati podpis in žig prijavitelja),
-     dokazilo o sedežu nevladne organizacije (kopija akta o ustanovitvi oz. statuta).

Prijavitelji morajo prijave poslati ali jih dostaviti osebno na naslov Ipak inštitut, Koroška cesta 18, 3320 Velenje. Upoštevane bodo prijave, ki bodo oddane najkasneje do 13. junija 2014 do 14. ure. Za pravočasno oddane se bodo štele tudi prijave, oddane po pošti s poštnim žigom na dan 13. 6. 2014.

Prijave morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah z oznako: »Prijava na javni razpis za sofinanciranje majhnih projektov za nevladne organizacije Savinjske regije«. Prijave, ki ne bodo podane na ustreznih prijavnih obrazcih, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem in ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane.

Izid razpisa:

Prijavitelji bodo o uspešnosti vloge obveščeni pisno.

 Objava razpisne dokumentacije:

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Ipak inštituta (www.ipak-zavod.si).

 Dodatne informacije v zvezi z razpisom:

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani vsak delovni dan na telefonski številki 03/891 90 40 (Biljana Škarja) ali po e-pošti biljana@ipak-zavod.si.